Provoz mateřské školy: 06:00 - 16:00

Drobečková navigace

Úvod > Vše o škole > Činnosti s dětmi

Činnosti s dětmi

Plánované činnosti vycházejí z podmínek třídy a zaměření učitelek:

 • Chůze, běh, skoky a poskoky, hody, lezení, základní gymnastika, turistika, sezónní činnosti, míčové hry, volné hry.
 • Manipulační činnosti s pomůckami, nástroje, náčiním, materiálem.
 • Zdravotně zaměřené činnosti uvolňovací, vyrovnávací, protahovací, dechová a relaxační cvičení.
 • Smyslové a psychomotorické hry,
 • konstruktivní a grafické činnosti,
 • hudební a hudebně pohybové hry a činnosti,
 • pracovní a sebeobslužné činnosti,
 • poznávací činnosti zaměřené k osvojování pojmů a poznatků,
 • situace přispívající k osvojování návyků,
 • artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, hádanky.
 • Společné diskuse, rozhovory, vyprávění zážitků, příběhů, podle skutečnosti i obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělení slyšeného druhým.
 • Vyřizování vzkazů, zpráv,
 • samostatný slovní projev na určité téma.
 • Poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování divadla, filmu, televize.
 • Grafické napodobování symbolů,
 • přednes, recitace, dramatizace, zpěv,
 • prohlížení knih,
 • přímé pozorování přírodních, kulturních a technických objektů a jevů.
 • Třídění, přiřazování, uspořádání, odhad, porovnávání a jiné konkrétní operace s předměty,
 • experimentování s materiálem a předměty.
 • Činnosti pro rozvoj a cvičení vnímání, zrakové a sluchové paměti a pozornosti,
 • námětové hry a činnosti.
 • Hry různého zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii.
 • Vysvětlování, objasňování, odpovědi na otázky, práce s knihou, obrázkovým materiálem, médii.
 • Činnosti umožňující samostatné vystupování, vyjadřování, obhajování vlastního názoru, rozhodování a sebehodnocení.
 • Hry vyžadující vůli, vytrvalost a sebeovládání.
 • Estetické a tvůrčí aktivity,
 • výlety do okolí, přirozené poznávání,
 • cvičení organizačních schopností,
 • pozitivní příklady a vzory,
 • společenské hry,
 • podpora dětských přátelství.
 • Pěstitelské a chovatelské činnosti, péče o školní prostředí, zahradu a blízké okolí.
 • Seznámení s kulturou místa a prostředí ve kterém žijeme, poznávání jiných kultur.
 • Poučená o možných nebezpečných vlivech prostředí a způsobech, jak je chránit.

Plánování činnosti vychází z potřeby a zájmu dětí, vyhovuje individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem dětí. Dílčí vzdělávací cíle, očekávané výstupy, vzdělávací nabídka – podrobněji rozpracováno v třídních vzdělávacích programech.